Disclaimer/privacyverklaring

PRIVCACYBELEID VAN ORANJEVERENIGING OZO.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die OZO verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van ORANJEVERENIGING OZO, of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
ORANJEVERENIGING OZO.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via het contactformulier op deze website.

2. Welke gegevens verwerkt [ORANJEVERENIGING OZO] en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze Oranjevereniging OZO zoals bv social media accounts
2.2       [ORANJEVERENIGING OZO] verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende         doeleinden::  (onderstaand is eventueel aan te passen door Oranjevereniging OZO)
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het         lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e     instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen        van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van             uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van [ORANJEVERENIGING OZO]];
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,      cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst      gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met [ORANJEVERENIGING OZO]] en je te informeren over de             ontwikkelingen van [ORANJEVERENIGING OZO]]

E-mail berichtgeving (opt-out):

[ORANJEVERENIGING OZO]] gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van [ORANJEVERENIGING OZO]]  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen

[ORANJEVERENIGING OZO]] verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft [ORANJEVERENIGING OZO]] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt [ORANJEVERENIGING OZO]] gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van [ORANJEVERENIGING OZO]] kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. [ORANJEVERENIGING OZO]] zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop [ORANJEVERENIGING OZO]] je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via het vragenformulier op deze website.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.